kredyty hipoteczne

01.08.2017 09:56

Poradnik przedsiębiorcy - Płatne zwolnienia od pracy

Oprócz  urlopu  wypoczynkowego  przysługują  także  inne  zwolnienia  od pracy powiązane z sytuacją .rodzinną lub z innymi okolicznościami czy zdarzeniami, za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie. Każdy rodzaj zwolnienia może być udzielony tylko na czas pracy pracownika wynikający z obowiązującego go rozkładu czasu pracy.

 

Zwolnienie od pracy związane z macierzyństwem

 

Wiele zwolnień od pracy przewidzianych w Kodeksie pracy związana jest z realizacją uprawnień rodzicielskich. Można do nich zaliczyć:

  • zwolnienie od pracy na 2 dni w ciągu roku kalendarzowego w razie wychowywania dziecka w wieku do 14 lat.

Zwolnienie to jest udzielane dla dwójki rodziców, którzy mogą dzielić się tym urlopem. Urlop jest udzielany w ustawowym limicie, bez znaczenia na liczbę posiadanych dzieci. Opieka na dziecko nie zależy również od wymiaru czasu pracy w dniu wykorzystywania zwolnienia. Niewykorzystane w roku kalendarzowym zwolnienie przeznaczone na opiekę nad dzieckiem nie „przechodzi” na rok następny, tylko wygasa z końcem roku. Pracownik będzie mógł zdecydować, czy chce korzystać z takiego zwolnienia w dniach czy godzinach.

  • zwolnienie od pracy ciężarnej pracownicy na zlecone jej przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli nie mogą być one wykonane po godzinach pracy.
Urlop okolicznościowy

 

Urlop okolicznościowy przysługuje pracownikowi w określonych sytuacjach życiowych. Pracownik nie musi korzystać z prawa do urlopu od razu w dniu danego wydarzenia, czyli  np. w dniu ślubu lub pogrzebu. Ważne jest, aby czas ten był powiązany z danym wydarzeniem, np. z przygotowaniami do ślubu czy załatwieniem formalności w urzędzie stanu cywilnego. Nie ma konieczności wykorzystywania dni urlopowych dzień po dniu, mogą być udzielane osobno. Jeżeli pracodawca tego zażąda, pracownik jest zobowiązany dostarczyć mu dokument uprawniający do zwolnienia okolicznościowego.

 

2 dni

ślub pracownika, narodziny dziecka pracownika, śmierć małżonka, dziecka, matki, ojca, macochy, ojczyma pracownika

1 dzień

ślub dziecka pracownika, śmierć brata, siostry, dziadka, babki, teścia, teściowej oraz innej osoby pozostającej na utrzymaniu lub pod bezpośrednią opieką pracownika

 

Dni wolne na poszukiwanie pracy

 

W przypadku złożenia wypowiedzenia pracownikowi lub wręczenia wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy, którego nie przyjął pracownik, należą mu się dni wolne na poszukiwanie pracy. Z dodatkowych dni nie może natomiast skorzystać zatrudniony,  który sam dokonał wypowiedzenia albo umowę z nim rozwiązano za porozumieniem stron. Liczba dni płatnego zwolnienia zależy od długości okresu wypowiedzenia. W przypadku dwutygodniowego i miesięcznego wypowiedzenia, pracownikowi przysługują wolne 2 dni robocze, a przy wypowiedzeniu trzymiesięcznym - 3 dni wolne. Zwolnienia wymienione w artykule są udzielane na wniosek pracownika, więc jeżeli sam nie zgłosi on chęci  korzystania z danego typu wolnego, pracodawca nie ma obowiązku udzielania wolnego. Pracodawca po otrzymaniu wniosku ma obowiązek udzielić pracownikowi płatnego zwolnienia. Należy pamiętać, że pracodawca nie może udzielić pracownikowi wolnego z własnej inicjatywy.

 

Oddawanie krwi

Pracodawca musi także zwolnić od obowiązków pracownika na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi.

 

Pracownikowi wolne należy się również na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy. Oddawanie krwi może powodować zwolnienie z całego dnia pracy lub tylko z jego części. Wymiar czasu wolnego zależy od uznania samej stacji, wyrażonego na piśmie. Z punktu widzenia prawa pracy nie ma ograniczeń co do liczby dodatkowych dni wolnych w roku za oddanie krwi.

 

Zasady naliczania wynagrodzenia

 

Podczas wymienionych zwolnień od pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Do jego obliczenia stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop. Przy czym składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej, tzw. zmienne, oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy.

 

W celu ustalenia wynagrodzenia za czas wspomnianego zwolnienia należy określić podstawę tego wynagrodzenia według zasad urlopowych, z uwzględnieniem różnicy dotyczącej składników w wysokości przeciętnej. Tak ustaloną podstawę wymiaru należy podzielić przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ona ustalona, czyli z bieżącego miesiąca. Otrzymane wynagrodzenie za jedną godzinę pracy należy pomnożyć przez liczbę godzin, jakie pracownik powinien przepracować, gdyby nie korzystał ze zwolnienia od pracy.

 

Autor: Andrzej Lazarowicz, ekspert prawa gospodarczego wfirma.pl

 


Powrót Przeczytaj cały artykuł
banki