kredyty hipoteczne

14.11.2017 10:33

RODO wprowadza zmiany w ustawach istotnych dla instytucji państwowych

Przepisy RODO w dużej mierze zmusiły Ustawodawcę do wyraźnego wskazania, kto jest administratorem danych osobowych w wielu instytucjach państwowych. Dzięki zaproponowanym zmianom obywatele będą wiedzieć, który organ decyduje o celach i środkach przetwarzania jego danych osobowych. Jakie akty prawne zostaną znowelizowane i co się z tym wiąże?.

Po analizie przepisów można zaobserwować również swoiste ułatwienie, dla administracji państwowej dotyczące spełnienia obowiązku wynikającego z art. 34 RODO, polegającego na zawiadomieniu osoby, której dane dotyczą. Poinformowanie poszkodowanego może odbyć się za pośrednictwem strony internetowej urzędu lub na jego stronie BIP - mówi Adam Lipiński, specjalista ds. ochrony danych ODO 24.

1. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przejmie prawa i obowiązki Generalnego Inspektora Danych Osobowych w postępowaniu egzekucyjnym.

2. Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Zmiany we wskazanej ustawie dotyczą głównie kwestii związanych z ustaleniem katalogów danych, jakie mogą być przetwarzane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

3. Ustawa o drogach publicznych
Ustawodawca w celu poboru opłaty za korzystanie z drogi publicznej proponuje, aby zarząd lub zarządca drogi, mógł przetwarzać dane dotyczące pojazdów oraz użytkowników dróg publicznych. Informacje będą zbierane w związku z funkcjonowaniem systemu poboru opłaty elektronicznej.

4. Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich i Rzeczniku Praw Dziecka
W propozycji nowelizacji został uwzględniony zapis zezwalający Rzecznikowi Praw Obywatelskich na przetwarzanie wszelkich danych, również tych wrażliwych, w celu realizacji swoich ustawowych zadań. Identyczne rozwiązanie zostało zaproponowane w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka w ramach wykonywania przez niego obowiązków.

5. Ustawa o systemie oświaty
W tym akcie ma zostać dodany zapis wskazujący, jakie dane w zakresie swoich uprawnień ustawowych przetwarza Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru.

6. Ustawa o statystyce publicznej
Ewolucja dotknie między innymi definicji "danych statystycznych", której zakres zostanie poszerzony o informacje zawarte w niepublicznych systemach informacyjnych.

7. Ustawa ordynacja podatkowa
Ustawodawca określił, że administratorem danych osobowych płatników, inkasentów, ich następców prawnych oraz osób trzecich korzystających z portalu podatkowego jest Minister właściwy do spraw finansów publicznych.

8. Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej
Główną zmianą wynikającą z przepisów jest ograniczenie praw osób, których dane są one przetwarzane w celach archiwalnych.

9. Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym
Modyfikacją jest wyłączenie stosowania przepisów RODO dotyczących prawa do ograniczenia przetwarzania, obowiązku poinformowania o sprostowaniu lub usunięciu danych z rejestru oraz prawa sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

10. Ustawa o ustroju sądów powszechnych
W propozycji nowelizacji wskazani zostali administratorzy danych osobowych przetwarzanych w szeroko rozumianym sądownictwie powszechnym.

11. Ustawa o ustroju sądów administracyjnych
Bardzo podobne zmiany, jak w przypadku ustawy o ustroju sądów powszechnych, ustawodawca zaproponował w stosunku do ustawy dotyczącej ustroju sądów administracyjnych. Sądy administracyjne mają zostać administratorami danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowoadministracyjnych .

12. Ustawa o Sądzie Najwyższym
Sąd Najwyższy ma być - w ramach realizacji swoich zadań - administratorem danych osobowych. Nadzór nad przetwarzaniem informacji przez Sąd Najwyższy ma zaś wykonywać Krajowa Rada Sądownictwa.

ODO 24 sp. z o. o.

Powrót Przeczytaj cały artykuł
banki